UDRUGA MLADIH KALNIK

Statut Udruge mladih Kalnik donesen na osnivačkoj skupštini 23.01.2000. na Kalniku.ivanju donijelo četrdesetak mladih ljudi. 

   Na temelju članka 11.Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 70/97 i 106/97), Skupština Udruge mladih Kalnik  održana 23.1.2000. donjela je

  STATUT  

Udruge mladih Kalnik

  I.Opće odredbe

  Članak 1.

  Ovim statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga mladih Kalnik; zastupanje; ciljevi; djelatnosti; kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruga, članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj udruge; tijela udruge, njihov sastav, ovlast, način odlučivanja, uvijeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

  Članak 2.

Puni naziv udruge je: Udruga mladih Kalnik

Skraćeni naziv glasi: UMK

Sjedište udruge je u Kalniku.

Udruga djeluje na području  Koprivničko – križevačke županije.

Udruga  ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri Uredu za opću upravu Koprivničko – križevačke županije.

Udrugu zastupaju predsjednik, podpredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 3.

Udruga se dragovoljno učlanjuje u slične asocijacije i Udruge u zemlji i inozemstvu, ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Odluku o članstvu u drugim Udrugama, kao i odluka o istupanju iz članstva odnosno  razdruživanja, donosi Skupština Udruga.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog  oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom i oznakom sjedišta,a u sredini pečata nalazi se znak Udruge.

Znak Udruge je vizura Starog grada Kalnik, gledano iz nacrta i južne strane.

Članak 5.

Rad udruge je javan.

Javnost rada Udruga osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svojih tijela, omogućavanjem uvida u spise, izvještavanjem o svome djelovanju i radu svojih tijela,obavješćivanjem javnosti  putem sredstava javnog priopćavanje, omogućavanjem uvida u spise,  izvještavanjem o radu i djelovanju svojih tijela onih saveza u koje je udružena, te izvještavanjem državnih organa.

Udruga svoje članove o svom djelovnju i o radu svojih tijela pravodobno i istinito obavješćuje putem pisanih izvještaja na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem  omogućavanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge (primjerice, na oglasnoj ploči) ili na drugi način.

II. Ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 6.

Temeljni cilj udruge je okupljanje i  druženje mladih ljudi te promicanje i  zaštita njihovih interesa.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

-          ekološkim aktivnostima i skrbi o zaštiti i unapređenju životnog i radnog okoliša,

-          organiziranjm : priredbi( zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi, turističkih programa i aktivnosti i drugih manifestacija,

-          suradnja sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća,

-          sudjelovanjem u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera,

-          obavljanjem drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

Članak 7.

Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvđen člankom 5. ovog Statuta.

lll. Članovi udruge, prava, obveze i stegovna odgovornost članova

Članak 8.

Član Udruge može imati slijedeći status:

    -     redovni član

    -     mladi član

    -     počasni odnosno zaslužni član

Redovnim članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske do 35 godina života, koji prihvati Statut i opće akte Udruge.

Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno pridonjeli razvoju Udruge.

Članak 9.

Odluku o prijamu u redovno članstvo donosi upravni odbor Udruge po primitku molbe za prijam kandidata, kandidat mora ispunjavati uvjet iz članka 8. stavak 2.

Za osobe mlađe od 18 godina molbu supotpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 10.

Prava i obveze članova udruge jesu:

-          da biraju i budu birani u tijela udruge;

-          da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;

-          da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;

-          da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;

-          da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;

-          da redovito plačaju članarinu ;

-          da čuvaju i podižu ugled Udruge;

-          da svojim članstvom ne nameću politička , nacionalna, rasna, vjerska i druga uvjerenja koja štete radu Udruge.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-          prestankom djelovanja Udruge;

-          pismenom izjavom o istupanju iz članstva i

-          isključenjem iz članstva.

Članak 12.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči  ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

Isljučeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

IV. Tijela Udruge

Članak 13.

Tijela udruge jesu:

1.        Skupština

2.        Upravni odbor Udruge

3.        Predsjednik Udruge

4.        Nadzorni odbor Udruge.

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je sve fizičke osobe članovi Udruge.

Redovna skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30. dana od podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Članak 15.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem poziva članovima prije održavanja sjednice.

Članak 16.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova skupštine.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine Udruge.

Članak 17.

Skupština Udruge:

-          donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

-          donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge

-          bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,

-          donosi financijski plan i usvaja završni račun,

-          razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge,

-          odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

-          odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,

-          rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,

-          odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 18.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Upravni odbor na vrijeme od 1.godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Upravni odbor  i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Ako razrješava  cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog  odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 19.

Upravni odbor ima 11. članova koje bira Skupština na vrijeme od  1 godine.

Upravni odbor UMK:

-          utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna,

-          utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,

-          podnosi  Skupštini godišnji izvještaj o radu,

-          odlučuje o visini članarine,

-          odlučuje o prijamu i o isključenju iz  članstva,

-          odlučuje o promjeni adrese sjedišta UMK,

-          brine se  o informiranju članstva i javnosti,

-          odlučuje o korištenju imovine UMK,

-          osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva UMK,

-          obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 20.

Predsjednik Udruge predsjedava sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik UMK:

-          saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,

-          provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine.

-          obnaša i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Članak 21.

Upravni odbor na svojoj sjednici iz svojih redova bira predsjednika Udruge, dva dopredsjednika i tajnika Udruge na vrijeme od 1 godine.

Dopredsjednici pomažu predsjedniku Udruge u njegovom radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik i upravni odbor.

Članak 22.

Tajnik UMK:

-          priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

-          brine se o urednom vođenju registra UMK,

-          vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,

-          vodi i čuva arhivu UMK te

-          obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima UMK. 

Članak 23.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela UMK.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz redova članova UMK na vrijeme od 1 godine.

Članak 24.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 1 godine i mogu biti birani ponovo.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 25.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

-          primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata UMK,

-          materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine UMK,

-          ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

-          obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 26.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju UMK.

Upravni odbor i svaki član UMK dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju UMK, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata UMK.

Članak 27.

Na način i postupak razriješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 18. ovog Statuta.

Članak 28.

Imovinu UMK čine prihodi koje udruga ostvaruje od:

-          članarine,

-          radom članova,

-          donacije i dotacije,

-          sredstava dobivenih od međunaridnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,

-          ostali prihodi sukladno Zakonu.

Članak 29.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

V. Statut i drugi opći akti

Članak 30.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor i pet članova UMK.

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi,zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog statuta.

Članak 31.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština UMK  

Članak 32.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

UMK prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

Skupština odlučuje o pripadanju imovine Udruge.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u Registar udruga.

Broj:__________ 

U Kalniku, __________________                           

                                                                          Predsjednik UMK:

                                                                           ______________________

   

Koliko uspijevamo i koliko se trudimo pokušajte saznati na našim stranicama.

umk@hi.hinet.hr